1. Rekisterinpitäjä

Sähköpioneerit (Y-tunnus: 2679345-9)
Vallikallionkatu 1
02760 Espoo

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Sähköpioneerien asiakaspalveluun kaikissa
henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.
Sähköpioneerien asiakaspalvelu sähköpostiosoite: juhani.kulmala@sahkopioneerit.fi tai
postitse:

Sahkopioneerit / Tietosuoja
Vallikallionkatu 1
02650 Espoo

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen,
analysointiin ja kehittämiseen, kuten:

• Käyttäjän tietojen ylläpito
• Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten työtarjousten
vastaanottaminen, palkanmaksu, vakuutusasioiden hoitaminen
• Kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
• Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden
hoitamiseen, kuten veroasioiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Sähköpioneerien oikeutettuun
etuun. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt
tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen
perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten
lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

• Nimi
• Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Ikä
• Sukupuoli
• Ammattihistoria
• Koulutushistoria
• Henkilötunnus
• Verotustiedot
• Mahdolliset ulosottotiedot

• Palkanmaksuun liittyvät tiedot
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan valtuuttamista toimeksiannoista
• Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten asiakaspalvelun
puhelutaltiot, evästeet ja lokitiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja
kerätään ja päivitetään myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja
Sähköpioneerien lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen
tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus
tietojen saantiin.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville
Sähköpioneereille palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat
sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield –
sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla
osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen
henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä
käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa
suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen
lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain
velvoitteen täyttämiseksi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan
rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai
henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat
henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista,
rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli
Sähköpioneerit ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.